КЗОТ - Кодексу законов о труде Украины
Охорона праці

none
Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці

На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці.
Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.
Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що
запобігають виникненню професійних захворювань працівників.
Власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про
охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоровя або людей, які його оточують, і навколишнього
середовища.
У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоровя умов праці власник або уповноважений ним орган зобовязаний повідомити про це орган державного нагляду за
охороною праці, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах.
На власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони.
Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів.
( Стаття 153 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 8474-10 від 27.02.85; Законом N 3694-12 від 15.12.93 )

Стаття 154. Додержання вимог щодо охорони праці при
проектуванні, будівництві (виготовленні)
та реконструкції підприємств, обєктів і
засобів виробництва

Проектування виробничих обєктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо
охорони праці.
Виробничі будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва або реконструкції, технологічні процеси повинні відповідати нормативним актам про
охорону праці.
( Стаття 154 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від 15.12.93 )

Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств,
які не відповідають вимогам охорони праці

Жодне підприємство, цех, дільниця, виробництво не можуть бути прийняті і введені в експлуатацію, якщо на них не створено безпечних і нешкідливих умов праці.
Введення в експлуатацію нових і реконструйованих обєктів виробничого та соціально-культурного призначення без дозволу органів державного нагляду за охороною праці забороняється.
Власник, який створив нове підприємство, зобовязаний одержати від органів державного нагляду за охороною праці дозвіл на початок його роботи.
( Стаття 155 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10 від 24.01.83; Законом N 3694-12 від 15.12.93 )

Стаття 156. Заборона передачі у виробництво зразків нових
машин та інших засобів виробництва, впровадження
нових технологій, що не відповідають вимогам
охорони праці

Виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, а також впровадження нових технологій без дозволу органів державного
нагляду за охороною праці забороняється.
( Стаття 156 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від 15.12.93 )

Стаття 157. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні
акти про охорону праці

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці - це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обовязкових для виконання.
Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці проводяться органами державного нагляду за охороною праці
за участю інших державних органів і професійних спілок у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стандарти, технічні умови та інші нормативно-технічні документи на засоби праці і технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці.
У разі відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно виконати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах, власник або
уповноважений ним орган зобовязаний вжити погоджених з органами державного нагляду за охороною праці заходів, що забезпечать безпеку працівників.
( Стаття 157 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2240-10 від 29.07.81, N 4617-10 від 24.01.83; Законом N 3694-12 від 15.12.93 )

Стаття 158. Обовязок власника або уповноваженого
ним органу щодо полегшення і оздоровлення умов
праці працівників

Власник або уповноважений ним орган зобовязаний вживати заходів щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог
ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці, зниження та усунення запиленості та загазованості повітря у виробничих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань тощо.
( Стаття 158 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від 15.12.93 )

Стаття 159. Обовязок працівника виконувати вимоги
нормативних актів про охорону праці

Працівник зобовязаний:
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
додержувати зобовязань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи,
організації;
проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
співробітничати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації безпечних та нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої
ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоровю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.
( Стаття 159 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2240-10 від 29.07.81, N 4617-10 від 24.01.83; Законом N 3694-12 від 15.12.93 )


Стаття 160. Контроль за додержанням вимог нормативних
актів про охорону праці

Постійний контроль за додержанням працівниками вимог нормативних актів про охорону праці покладається на власника або уповноважений ним орган.
Трудові колективи через обраних ними уповноважених, професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників контролюють додержання всіма працівниками нормативних актів про
охорону праці на підприємствах, в установах, організаціях.
( Стаття 160 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 8474-10 від 27.02.85; Законом N 3694-12 від 15.12.93 )

Стаття 161. Заходи щодо охорони праці

Власник або уповноважений ним орган розробляє за участю професійних спілок і реалізує комплексні заходи щодо охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ). План заходів щодо охорони праці включається до колективного договору.
( Стаття 161 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10 від 24.01.83 )

Стаття 162. Кошти на заходи по охороні праці

Для проведення заходів по охороні праці виділяються у встановленому порядку кошти і необхідні матеріали. Витрачати ці кошти і матеріали на інші цілі забороняється.
Порядок використання зазначених коштів і матеріалів визначається в колективних договорах.
Трудові колективи контролюють використання коштів, призначених на охорону праці.
( Стаття 162 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10 від 24.01.83 )

Стаття 163. Видача спеціального одягу та інших
засобів індивідуального захисту

На роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, повязаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам видаються
безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.
Власник або уповноважений ним орган зобовязаний організувати комплектування та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативних актів про охорону праці.
( Стаття 163 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від 15.12.93 )

Стаття 164. Компенсаційні виплати за невиданий спеціальний
одяг і спеціальне взуття

Видача замість спеціального одягу і спеціального взуття матеріалів для їх виготовлення або грошових сум для їх придбання не дозволяється.
Власник або уповноважений ним орган повинен компенсувати працівникові витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі
цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти. У разі дострокового зносу цих засобів не з вини працівника власник або уповноважений ним орган зобовязаний
замінити їх за свій рахунок.
( Стаття 164 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від 15.12.93 )

Стаття 165. Видача мила та знешкоджуючих засобів

На роботах, звязаних з забрудненням, видається безплатно за встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видаються безплатно за встановленими
нормами змиваючі та знешкоджуючі засоби.

Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного
харчування

На роботах з шкідливими умовами праці працівникам видаються безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти.
На роботах з особливо шкідливими умовами праці надається безплатно за встановленими нормами лікувально-профілактичне харчування.

Стаття 167. Забезпечення працівників гарячих цехів
газованою солоною водою

Власник або уповноважений ним орган забовязаний безплатно постачати працівників гарячих цехів і виробничих ділянок газованою солоною водою.
Цехи і виробничі ділянки, де організовується постачання газованою солоною водою, визначаються органами санітарного нагляду за погодженням з власником або уповноваженим ним органом.

Стаття 168. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку

Працівникам, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям працівників у випадках, предбачених
законодавством, надаються спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку, які включаються у робочий час. Власник або уповноважений ним орган, зобовязаний обладнувати приміщення для
обігрівання і відпочинку працівників.
( Стаття 168 із змінами, внесеними згідно із Законом N 871-12 від 20.03.91 )

Стаття 169. Обовязкові медичні огляди працівників
певних категорій

Власник або уповноважений ним орган зобовязаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних
оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обовязкового медичного
огляду осіб віком до 21 року.
Перелік професій, працівники яких підлягають медичному оглядові, термін і порядок його проведення встановлюються Міністерством охорони здоровя України за погодженням із Державним
комітетом України по нагляду за охороною праці.
( Стаття 169 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5938-11 від 27.05.88; Законом N 3694-12 від 15.12.93 )

Стаття 170. Переведення на легшу роботу

Працівників, які потребують за станом здоровя надання легшої роботи, власник або уповноважений ним орган повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу у відповідності з медичним висновком
тимчасово або без обмеження строку.
При переведенні за станом здоровя на легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України, попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за загальнообовязковим державним соціальним страхуванням.
( Стаття 170 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3694-12 від 15.12.93, N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003 )


Стаття 171. Обовязки власника або уповноваженого ним
органу щодо розслідування та обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві

Власник або уповноважений ним орган повинен проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві відповідно до порядку,
встановленого Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 171 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10 від 24.01.83; Законом N 3694-12 від 15.12.93 )

Стаття 172. Застосування праці інвалідів

У випадках, передбачених законодавством, на власника або уповноважений ним орган покладається обовязок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний
робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.
Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається (статті 55, 63).
( Стаття 172 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від 15.12.93 )

Стаття 173. Відшкодування шкоди в разі ушкодження
здоровя працівників

Шкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоровя, повязаним з виконанням трудових обовязків, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
( Стаття 173 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3694-12 від 15.12.93, в редакції Закону N 429-IV ( 429-15 ) від 11.02.2003 )

( Статтю 173-1 виключено на підставі Закону N 1356-XIV ( 1356-14 ) від 24.12.99 )
1 Загальні положення
2 Колективний договір
3 Трудовий договір
4 Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників
5 Робочий час
6 Нормування праці
7 Оплата праці
8 Гарантії і компенсації
9 Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
10 Трудова дисципліна
11 Охорона праці
12 Праця жінок
13 Праця молоді
14 Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням
15 Как вживаться в новый коллектив?
16 Час відпочинку
17 Індивідуальні трудові спори
18 Професійні спілки. участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями
19 Трудовий колектив
20 Загальнообовязкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення
21 Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
Горячие материалы:
Трудова дисципліна
Стаття 139. Обовязки працівників Працівники зобовязані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваже...
Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну пі...
Гарантії і компенсації
Стаття 118. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних...


"Робота і навчання сьогодні"

1644 вакансій , 1855 навчальних закладів, оренда житла.

Работа и обучение сегодня Киев

Что дает создание резюме на Robotazp.com.ua Киев

  • Вы в тренде, нет страха потерять работу, получая постоянно предложения от ведущих работодателей Украины

  • Вы за секунды можете отправлять свое резюме сотням работодателей, при этом, не тратя время на звонки

  • 13000 работодателей ищут сотрудников самостоятельно, еще до размещения вакансии и Вы упускаете много перспективных предложений

Новости по темам

Ведущие работодатели

Круасан ДОР
ТОВ Гринтекс
Эсма
RINS менеджер
Скалад овощей Fresh Mart
ТК Барвинок
Мостострой
Перша Приватна Пекарня
Трубочист Компани
Вареничная Катюша
ООО Термовуд
Ресторан Rioni
Клининговая компания Конкордия
Отель ibis
Кооператив Проммед
КБФ
Топ Грация
Пирожковая Тетка Клара
Лама гостиница
Практик груп
Энерговентиляция
Бабай-Садыба
Дубровка Крафт Барбекю
Леокон
Охранная фирма Калина
Дисиес-Украина
Альтфатер
Нова Будова
LAV кафе
Ай да Бейкер
АЦК Автоплюс
Диалог Пресс
Автомойка Боцман
Планета Такси
ЗЗБК им. Ковальской
МеблиТерра
Ресторан Київська реберня
Отель Грегуар
Галичина
Сичь Секьюрити Сервисиз
СТО АНЕГ
Приют Сириус
ТОВ Ералістехно
Кафе-бар Винтаж
Ресторан Фигаро
Агенство Партнер
АРС-Лигнария
Мясной рай
Торговая компания Рудь
Вик-Тан
Ресторан Pizza Celentano
Сувениры
Знак качества
Симпа
Сауна
Эдем Комплекс
Медицинский Центр ИГР
Ломбард КАСА.ЮА
Киевские пирожки
Темпус
Алира транс
Ресторан Дю-Лонг
СБ Сокол
Рынок Столичный
Обучение в Украине

 Киевское училище деревооброботки
УЦ "Успех"
Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений. При использовании материалов сайта гиперссылка на https://robotazp.com.ua обязательна. "Робота і навчання сьогодні" 2004.